مجوز های ما

مجوز مرکز مشاوره

مجوز رسمی مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

مجوز شتابدهنده

مجوز شتابدهنده از اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی خراسان رضوی

مجوز جهاد کشاورزی

عقد تفاهم همکاری آموزشی با اداره کل آموزشی جهاد کشاورزی مشهد

مجوزفنی و حرفه ای

اخذ مجوز رسمی آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای

مجوز مشاوره کسب وکار

اخذ مجوز رسمی وزارت صنعت معدن و تجارت

افتخارات ما

تقدیر نامه رهروان اندیشه بصیرت

تقدیر نامه شرکت آینده سازان فیدار درخشان خراسان

تقدیرنامه زرپران حریم رضوان